بودجه بندی آزمون های آزمایشی ۱۴۰۱

آزمون شماره 1 تاریخ برگزاری : 1401/02/23
حقوق مدنی مطالعه مواد 182 ـ 1
مباحث: در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم، در بیان انواع اموال شامل در اموال غیرمنقول، در اموال منقول، در اموالی که مالک خاص ندارد، در مالکیت، در حق انتفاع شامل در عمری و رقبی و سکنی، در وقف، در حق انتفاع از مباحات، در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور، در حریم املاک، در اسباب تملک شامل در احیاء اراضی موات و مباحه، در حیازت مباحات، در معادن، در اشیاء پیدا شده، در حیوانات ضالّه، در دفینه، در شکار
قانون خاص: قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348
آیین دادرسی مدنی مطالعه مواد 47 ـ 1
مباحث: کلیات، در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها، اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن، وکالت در دعاوی قانون خاص: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
حقوق تجارت مطالعه مواد 19 ـ 1، مواد 411 ـ 335 و مواد 600 ـ 576 قانون تجارت
مباحث: کلیات، تاجر و اعمال تجاری، دفاتر، دلالی، حق‌العمل‌کاری، حمل و نقل، ضمانت، قائم‌مقام تجارتی، اسم تجارتی، شخصیت حقوقی، مقررات نهایی
اصول فقه مطالعه وضع الفاظ
مباحث: اقسام وضع، استعمال حقیقی و مجازی، اقسام حقیقت، اصول لفظیه، ترادف و اشتراک، صحیح و اعم، مشتق
حقوق جزا مطالعه مواد 39 ـ 1
مباحث: تعاریف، قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان، قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان، قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری، مجازات‌های اصلی، مجازات‌های تکمیلی و تبعی، نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها، تخفیف مجازات و معافیت از آن
قانون خاص: مواد مرتبط از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
آیین دادرسی کیفری مطالعه مواد 63 ـ 1
مباحث: کلیات، دعاوی عمومی و خصوصی، دادسرا و حدود صلاحیت آن، ضابطان دادگستری و تکالیف آنان قوانین خاص: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
آزمون شماره 2 تاریخ برگزاری : 1401/03/06
حقوق مدنی مرور آزمون اول و مطالعه مواد 231 ـ 183
مباحث: در عقود و تعهدات به طور کلی شامل در اقسام عقود و معاملات، در شرایط اساسی برای صحت معامله شامل در قصد طرفین و رضای آنها، در اهلیت طرفین، در مورد معامله، در جهت معامله، در اثر معاملات شامل در قواعد عمومی، در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات، در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
آیین دادرسی مدنی مرور آزمون اول و مطالعه مواد 83 ـ 48
مباحث: تقدیم دادخواست، شرایط دادخواست، موارد توقیف دادخواست، پیوست‌های دادخواست، بهای خواسته، جریان دادخواست، ابلاغ
قوانین خاص: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سال 1333، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال 1376
حقوق تجارت مرور آزمون اول و مطالعه مواد 106 ـ 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مباحث: تشکیل شرکت‌های سهامی، سهام، تبدیل سهام، اوراق قرضه، مجامع عمومی
قانون خاص: قانون راجع به ثبت شرکت‌ها
اصول فقه مرور آزمون اول و مطالعه اوامر و نواهی
مباحث: ماده و صیغه امر، حکم تکلیفی و وضعی، اقسام واجب، ماده و صیغه نهی، نهی در عبادات و معاملات، فور و تراخی، مرّه و تکرار
حقوق جزا مرور آزمون اول و مطالعه مواد 87 ـ 40
مباحث: تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، نظام آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس
قانون خاص: مواد مرتبط از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
آیین دادرسی کیفری مرور آزمون اول و مطالعه مواد 122 ـ 64 و مواد 293 ـ 285
مباحث: وظایف و اختیارات دادستان، وظایف و اختیارات بازپرس، تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان، وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
آزمون شماره 3 تاریخ برگزاری : 1401/03/20
حقوق مدنی مرور آزمون دوم و مطالعه مواد 300 ـ 232
مباحث: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود شامل در اقسام شرط، در احکام شرط، در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی، در سقوط تعهدات شامل در وفای به عهد، در اقاله، در ابراء، در تبدیل تعهد، در تهاتر، در مالکیت مافی‌الذمه
قانون خاص: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389
آیین دادرسی مدنی مرور آزمون دوم و مطالعه مواد 129 ـ 84 و مواد 325 ـ 310
مباحث: ایرادات و موانع رسیدگی، جلسه دادرسی، توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست، تأمین خواسته، دادرسی فوری
حقوق تجارت مرور آزمون دوم و مطالعه مواد 198 ـ 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مباحث: هیأت مدیره، بازرسان، تغییرات در سرمایه شرکت
اصول فقه مرور آزمون دوم و مطالعه منطوق و مفهوم
مباحث: منطوق و اقسام آن شامل منطوق صریح و منطوق غیرصریح، مفهوم و اقسام آن شامل مفهوم موافق و مفهوم مخالف
حقوق جزا مرور آزمون دوم و مطالعه مواد 121 ـ 88
مباحث: مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، سقوط مجازات شامل عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه مجرم، اعمال قاعده درأ
قوانین خاص: مواد مرتبط از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، احکام جزایی قانون حمایت خانواده
آیین دادرسی کیفری مرور آزمون دوم و مطالعه مواد 216 ـ 123
مباحث: معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی، احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
آزمون شماره 4 تاریخ برگزاری : 1401/04/03
کلیه دروس مرور آزمون‌های 3 ـ 1
آزمون شماره 5 تاریخ برگزاری : 1401/04/17
حقوق مدنی مرور آزمون سوم و مطالعه مواد 337 ـ 301 و مواد 1157 ـ 1034
مباحث: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود شامل در کلیات، در ضمان قهری شامل در غصب، در اتلاف، در تسبیب، در استیفاء، در استفاده بلاجهت
در نکاح و طلاق شامل در نکاح شامل در خواستگاری، در قابلیت صحی برای ازدواج، در موانع نکاح، در شرایط صحت نکاح، در وکالت در نکاح، در نکاح منقطع، در مهر، در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، در انحلال عقد نکاح شامل در مورد امکان فسخ نکاح، در طلاق شامل در کلیات، در اقسام طلاق، در عدّه
قوانین خاص: قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مواد 537 ـ 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون حمایت خانواده مصوب 1391
آیین دادرسی مدنی مرور آزمون سوم و مطالعه مواد 193 ـ 130
مباحث: ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث، دعوای متقابل، اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی، تأمین دلیل و اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، سازش و درخواست آن
قانون خاص: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
حقوق تجارت مرور آزمون سوم و مطالعه مواد 300 ـ 193 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مباحث: انحلال و تصفیه، حساب‌های شرکت، مقررات جزایی، مقررات مختلف شرکت‌های سهامی
قانون خاص: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
اصول فقه مرور آزمون سوم و مطالعه عام و خاص
مباحث: اقسام عام، انواع مخصص، تخصیص اکثر، اجمال مخصص، تمسک به عام در شبهه مصداقیه، عمل به عام قبل از جستجوی مخصص، وقوع مخصص بعد از چند عام، تخصیص عام به وسیله مفهوم، دوران امر بین تخصیص و نسخ
حقوق جزا مرور آزمون سوم و مطالعه مواد 159 ـ 122
مباحث: شروع به جرم، شرکت در جرم، معاونت در جرم، سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تعدد جرم، تکرار جرم، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
قوانین خاص: مواد مرتبط از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانون مبارزه با پولشویی به همراه اصلاحیه آن
آیین دادرسی کیفری مرور آزمون سوم و مطالعه مواد 284 ـ 217 و مواد 334 ـ 294
مباحث: قرارهای تأمین و نظارت قضایی، اقدامات بازپرس و دادستان پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری، رسیدگی به ادله اثبات
آزمون شماره 6 تاریخ برگزاری : 1401/04/31
حقوق مدنی مرور آزمون پنجم و مطالعه مواد 517 ـ 338
مباحث: در بیع شامل در احکام بیع، در طرفین معامله، در مبیع، در آثار بیع شامل در ملکیت مبیع و ثمن، در تسلیم، در ضمان درک، در تأدیة ثمن، در خیارات و احکام راجعة به آن شامل در خیارات شامل در خیار مجلس، در خیار حیوان، در خیار شرط، در خیار تأخیر ثمن، در خیار رؤیت و تخلف وصف، در خیار غبن، در خیار عیب، در خیار تدلیس، در خیار تبعض صفقه، در خیار تخلف شرط، در احکام خیارات به طور کلی، در بیع شرط، در معاوضه، در اجاره شامل در اجاره اشیاء، در اجاره حیوانات، در اجاره اشخاص شامل در اجاره خدمه و کارگر، در اجاره متصدی حمل و نقل
قانون خاص: قانون روابط موجر و مستأجر سال‌های 1356 و 1376
آیین دادرسی مدنی مرور آزمون پنجم و مطالعه مواد 294 ـ 194 و مواد 1335 ـ 1257 قانون مدنی
مباحث: کلیات، اقرار، اسناد شامل مواد عمومی، انکار و تردید، ادعای جعلیت، رسیدگی به صحت و اصالت سند، گواهی، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کارشناس، سوگند، نیابت قضایی
حقوق تجارت مرور آزمون پنجم و مطالعه ماده 20 قانون تجارت و مواد 222 ـ 94 قانون تجارت
مباحث: اقسام مختلف شرکت‌ها، شرکت با مسؤولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید و مصرف، در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت‌نامه، تصفیه امور شرکتها
قانون خاص: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن
اصول فقه مرور آزمون پنجم و مطالعه مطلق و مقید و مجمل و مبین
مباحث: تعریف مطلق و مقید، تفاوت عام و مطلق، مقدمات حکمت، انصراف و اقسام آن، نص، ظاهر، مجمل، مؤول، محکم، متشابه
حقوق جزا مرور آزمون پنجم و مطالعه مواد 447 ـ 289
مباحث: قصاص شامل مواد عمومی، اقسام و تعاریف جنایات، تداخل جنایات، شرایط عمومی قصاص، راه‌های اثبات جنایت، صاحب حق قصاص، شرکت در جنایت، اکراه در جنایت، قصاص نفس، قصاص عضو، موجب قصاص عضو، شرایط قصاص عضو، اجرای قصاص شامل مواد عمومی، اجرای قصاص نفس، اجرای قصاص عضو
قانون خاص: قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی حقوق جزا
آیین دادرسی کیفری مرور آزمون پنجم و مطالعه مواد 405 ـ 335 و مواد 425 ـ 408
مباحث: ترتیب رسیدگی و صدور رأی در دادگاه‌های کیفری، احاله، رد دادرس
آزمون شماره 7 تاریخ برگزاری : 1401/05/14
حقوق مدنی مرور آزمون ششم و مطالعه مواد 655 ـ 518
مباحث: در مزارعه و مساقات شامل در مزارعه، در مساقات، در مضاربه، در جعاله، در شرکت شامل در احکام شرکت، در تقسیم اموال شرکت، در ودیعه شامل در کلیات، در تعهدات امین، در تعهدات امانت‌گذار، در عاریه، در قرض، در قمار و گروبندی
آیین دادرسی مدنی مرور آزمون ششم و مطالعه مواد 309 ـ 295 و مواد 365 ـ 326
مباحث: صدور و انشای رأی، ابلاغ رأی، حکم حضوری و غیابی، واخواهی، تصحیح رأی، تجدیدنظر قانون خاص: قانون شوراهای حل اختلاف
حقوق تجارت مرور آزمون ششم و مطالعه مواد 309 ـ 223
مباحث: برات، فته طلب (سفته)
قانون خاص: احکام مرتبط از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
اصول فقه مرور آزمون ششم و مطالعه ادله استنباط احکام (قسمت اول)
مباحث: قرآن، سنت، اجماع، عقل
حقوق جزا مرور آزمون ششم و مطالعه مواد 728 ـ 448
مباحث: دیات شامل تعریف دیه و موارد آن، ضمان دیه، راه‌های اثبات دیه، مسؤول پرداخت دیه، مهلت پرداخت دیه، موجبات ضمان، تداخل و تعدد دیات، مقادیر دیه، قواعد عمومی دیه منافع، دیه جراحات، دیه جنین، دیه جنایات بر میت
قانون خاص: قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان آن
آیین دادرسی کیفری مرور آزمون ششم و مطالعه مواد 406 و 407 و مواد 483 ـ 426
مباحث: رأی غیابی و واخواهی، اعتراض به آراء شامل کلیات، کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی
آزمون شماره 8 تاریخ برگزاری : 1401/05/28
کیه دروس مرور آزمون‌های 7 ـ 5
آزمون شماره 9 تاریخ برگزاری : 1401/06/11
حقوق مدنی مرور آزمون هفتم و مطالعه مواد 807 ـ 656
مباحث: در وکالت شامل در کلیات، در تعهدات وکیل، در تعهدات موکل، در طرق مختلفة انقضای وکالت، در ضمان عقدی شامل در کلیات، در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له، در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه، در اثر ضمان بین ضامنین، در حواله، در کفالت، در صلح، در رهن، در هبه
آیین دادرسی مدنی مرور آزمون هفتم و مطالعه مواد 416 ـ 366
مباحث: فرجام‌خواهی شامل فرجام‌خواهی و آراء قابل فرجام، موارد نقض، ترتیب فرجام‌خواهی، ترتیب رسیدگی، مهلت فرجام‌خواهی، اقدامات پس از نقض، فرجام تبعی
حقوق تجارت مرور آزمون هفتم و مطالعه مواد 334 ـ 310
مباحث: چک، اسناد در وجه حامل
قانون خاص: قانون صدور چک همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی
اصول فقه مرور آزمون هفتم و مطالعه ادله استنباط احکام (قسمت دوم)
مباحث: قیاس، استحسان، استصلاح، سد ذرایع، عرف، امارات
حقوق جزا مرور آزمون هفتم و مطالعه مواد 596 ـ 588 قانون تعزیرات، مواد 667 ـ 651 قانون تعزیرات، ماده 674 قانون تعزیرات، مواد 278 ـ 267 قانون مجازات اسلامی و مواد 1، 2 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
مباحث: کلاهبرداری و صور خاص آن، خیانت در امانت و صور خاص آن، سرقت حدی و سرقت تعزیری
،قوانین خاص: قانون صدور چک همراه بااصلاحات و الحاقات بعدی قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می‌نمایند.
آیین دادرسی کیفری مرور آزمون هفتم و مطالعه مواد 570 ـ 484
مباحث: اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل کلیات، اجرای مجازات حبس، اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای سایر احکام کیفری، اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعلیق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی
آزمون شماره 10 تاریخ برگزاری : 1401/06/25
حقوق مدنی مرور آزمون نهم و مطالعه مواد 949 ـ 808
مباحث: در اخذ به شفعه، در وصایا و ارث شامل در وصایا شامل در کلیات، در موصی، در موصی‌به، در موصی‌له، در وصی، در ارث شامل در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث، در تحقق ارث، در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث، در حجب، در فرض و صاحبان فرض، در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث شامل در سهم‌الارث طبقة اول، در سهم‌الارث طبقة دوم، در سهم‌الارث وراث طبقة سوم، در میراث زوج و زوجه
آیین دادرسی مدنی مرور آزمون نهم و مطالعه مواد 453 ـ 417
مباحث: اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی شامل جهات اعاده دادرسی، مهلت درخواست اعاده دادرسی، ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی، مواعد شامل تعیین و حساب مواعد، دادن مهلت و تجدید موعد
قانون خاص: قانون اجرای احکام مدنی
حقوق تجارت مرور آزمون نهم و مطالعه مواد 475 ـ 412
مباحث: ورشکستگی، عضو ناظر، مدیر تصفیه، تشخیص مطالبات طلبکارها
قانون خاص: قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
اصول فقه مرور آزمون نهم و مطالعه اصول عملیه (قسمت اول)
مباحث: اصل برائت، اصل تخییر، اصل احتیاط
حقوق جزا مرور آزمون نهم و مطالعه مواد 587 ـ 498 قانون تعزیرات، مواد 650 ـ 597 قانون تعزیرات و مواد 672 ـ 668 قانون تعزیرات
مباحث: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی، سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی، تهیه و ترویج سکه قلب، جعل و تزویر، محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی، در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین، غصب عناوین و مشاغل، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، امتناع از انجام وظایف قانونی، تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت، تمرد نسبت به مأمورین دولت، هتک حرمت اشخاص، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم، جرایم علیه اشخاص و اطفال، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، قسم و شهادت دروغ و افشای سرّ
قوانین خاص: احکام جزایی قانون ثبت اسناد و املاک سال ١٣١٠ و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال ١٣۴٧
آیین دادرسی کیفری مرور آزمون نهم و مطالعه مواد 648 ـ 571
مباحث: آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح شامل کلیات، تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی، صلاحیت، ضابطان نظامی و تکالیف آنان، کارشناسی، قرار بازداشت موقت، مرور زمان، وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی، ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی، تجدیدنظر و اعاده دادرسی، اجرای احکام، زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی
آزمون شماره 11 تاریخ برگزاری : 1401/07/08
حقوق مدنی مرور آزمون دهم و مطالعه مواد 1033 ـ 950 و مواد 1335 ـ 1158
مباحث: در اشخاص شامل در کلیات، در تابعیت، در اسناد سجل احوال، در اقامتگاه، در غایب مفقودالاثر، در قرابت، در اولاد شامل در نسب، در نگاهداری و تربیت اطفال، در ولایت قهری پدر و جدّ پدری، در خانواده شامل در الزام به انفاق، در حجر و قیمومت شامل در کلیات، در موارد نصب قیم و ترتیب آن، در اختیارات و وظایف و مسؤولیت قیم و حدود آن، در موارد عزل قیم، در خروج از تحت قیمومت، در ادله اثبات دعوا شامل در اقرار، در اسناد کتبی، در شهادت، در اماره، در قسم
قانون خاص: قانون امور حسبی
آیین دادرسی مدنی مرور آزمون دهم و مطالعه مواد 529 ـ 454
مباحث: داوری، هزینه دادرسی و اعسار، مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد شامل کلیات، خسارات و مستثنیات دین
قانون خاص: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
حقوق تجارت مرور آزمون دهم و مطالعه مواد 575 ـ 476
مباحث: قرارداد ارفاقی، حقوق طلبکارها، ورشکستگی به تقصیر و تقلب، اعاده اعتبار
قانون خاص: قانون تجارت الکترونیکی
اصول فقه مرور آزمون دهم و مطالعه اصول عملیه (قسمت دوم) و تعارض ادله
مباحث: استصحاب، تعارض استصحاب با اصول و قواعد، اقسام تعارض ادله، تزاحم، تخصیص، تخصص، حکومت، ورود، جمع عرفی
حقوق جزا مرور آزمون دهم و مطالعه مواد 785 ـ 675 قانون تعزیرات، مواد 266 ـ 160 قانون مجازات اسلامی و مواد 288 ـ 279 قانون مجازات اسلامی
مباحث: احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات، هتک حرمت به منازل و املاک غیر، افتراء و توهین و هتک حرمت، تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، قانون جرایم رانندگی ادله اثبات در امور کیفری شامل مواد عمومی، اقرار، شهادت، سوگند، علم قاضی، مسائل متفرقه حدود شامل زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، قوادی، سب نبی، مصرف مسکر، محاربه، بغی و افساد فی‌الارض
قانون خاص: قانون جرم سیاسی
آیین دادرسی کیفری مرور آزمون دهم و مطالعه مواد 699 ـ 649
مباحث: دادرسی الکترونیکی، آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای، آیین دادرسی اشخاص حقوقی
آزمون شماره 12 تاریخ برگزاری : 1401/07/22
کلیه دروس مرور آزمون‌های 11 ـ 9
آزمون شماره 13 تاریخ برگزاری : 1401/08/06
آزمون های جامع
آزمون شماره 14 تاریخ برگزاری : 1401/08/13
آزمون های جامع
آزمون شماره 15 تاریخ برگزاری : 1401/08/20
آزمون های جامع
آزمون شماره 16 تاریخ برگزاری : 1401/08/27
آزمون های جامع

بودجه بندی دروس : متون فقه حقوق اساسی

آزمون شماره 1 تاریخ برگزاری : 1401/02/23
متون فقه منبع : تحریرالوسیله امام خمینی مطالعه حدود ؛ الفصل الاول فی حدالزنا
مباحث : حد زنا ، ادله اثبات زنا
حقوق اساسی مطالعه اصول 18-1
مباحث : کلیات،مقدمه قانون اساسی
آزمون شماره 2 تاریخ برگزاری : 1401/03/06
متون فقه منبع : تحریرالوسیله امام خمینی مرور آزمون اول و مطالعه حدود ؛ الفصل الاول فی حد الزنا و الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیاده
مباحث : اقسام حد ، کیفیت واقع ساختن حد ، ملحقات حد زنا ، لواط ، سحق و قوادی
حقوق اساسی مرور آزمون اول و مطالعه اصول 42-19
مباحث : حقوق ملت
آزمون شماره 3 تاریخ برگزاری : 1401/03/20
متون فقه منبع : تحریرالوسیله امام خمینی مرور آزمون دوم و مطالعه حدود ؛ الفصل الثالث فی حد القذف
مباحث : حد قذف ، موجب حد قذف ،قاذف و مقذوف ، احکام حد قذف ، فروعاتی چون سب پیامبر و ادعای نبوت
حقوق اساسی مرور آزمون دوم و مطالعه اصول 61-43
مباحث : نظام اقتصادی و امور مالی و حق حاکمیت
آزمون شماره 4 تاریخ برگزاری : 1401/04/03
کلیه دروس مرور آزمون های 3-1
آزمون شماره 5 تاریخ برگزاری : 1401/04/17
متون فقه منبع : تحریرالوسیله امام خمینی مرور آزمون سوم و مطالعه حدود ؛ الفصل الرابع فی حد المسکر و الفصل الخامس فی حد السرقه
مباحث : موجب و کیفیت حد مسکر ، احکام مسکر و ملحقات آن ، موجب حد سرقت ، آنچه دزدیده شده ، ادله اثبات حد سرقت
حقوق اساسی مرور آزمون سوم و مطالعه اصول 90-62
مباحث : قوه مقننه
آزمون شماره 6 تاریخ برگزاری : 1401/04/31
متون فقه منبع : تحریرالوسیله امام خمینی مرور آزمون پنجم و مطالعه حدود ؛ الفصل الخامس فی حد السرقه و الفصل السادس فی حد المحارب
مباحث : حد سرقت ، ملحقات حد سرقت ، حد محارب ، ارتداد ، وطی بهیمه و میت
حقوق اساسی مرور آزمون پنجم و مطالعه اصول 106-91
مباحث : شورای نگهبان و شوراهای محلی
آزمون شماره 7 تاریخ برگزاری : 1401/05/14
متون فقه منبع : تحریرالوسیله امام خمینی مرور آزمون ششم و مطالعه حدود ؛ الفصل السادس فی حد المحارب
مباحث : احکام اهل ذمه ، مقدار جزیه ، شرایط ذمه ، احکام ساختمان ها ، فروعات اهل ذمه
حقوق اساسی مرور آزمون ششم و مطالعه اصول 112-107
مباحث : رهبر یا شورای رهبری
آزمون شماره 8 تاریخ برگزاری : 1401/05/28
کلیه دروس مرور آزمون های 5 تا 7
آزمون شماره 9 تاریخ برگزاری : 1401/06/11
متون فقه منبع : تحریرالوسیله امام خمینی مرور آزمون هفتم و مطالعه وکالت
مباحث : وکالت
حقوق اساسی مرور آزمون هفتم و مطالعه اصول 142-113
مباحث : قوه مجریه
آزمون شماره 10 تاریخ برگزاری : 1401/06/25
متون فقه منبع : تحریرالوسیله امام خمینی مرور آزمون نهم و مطالعه شهادت
مباحث : صفات شهود ، ملاک در شاهد بودن
حقوق اساسی مرور آزمون نهم و مطالعه اصول 155-143
مباحث : نیروهای مسلح و سیاست خارجی
آزمون شماره 11 تاریخ برگزاری : 1401/07/08
متون فقه منبع : تحریرالوسیله امام خمینی مرور آزمون دهم و مطالعه شهادت
مباحث : اقسام حقوق ، حقوق خدا وانسان ، فروعات شهادت ، شهادت بر شهادت ، ملحقات شهادت
حقوق اساسی مرور آزمون دهم و مطالعه اصول 177-156
مباحث : قوه قضائیه ، سازمان صدا و سیما ، شورای عالی امنیت ملی و شورای بازنگری
آزمون شماره 12 تاریخ برگزاری : 1401/07/22
کلیه دروس مرور آزمون های 9 تا 11
آزمون شماره 13 تاریخ برگزاری : 1401/08/06
آزمون های جامع
آزمون شماره 14 تاریخ برگزاری : 1401/08/13
آزمون های جامع
آزمون شماره 15 تاریخ برگزاری : 1401/08/20
آزمون های جامع
آزمون شماره 16 تاریخ برگزاری : 1401/08/27
آزمون های جامع
  • بازگشت به بالای سایت