تغیرات برنامه‌های آموزشی

تماس با موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی

ارتباط با موسسه

شماره تماس های موسسه

ارتباط با انتشارات

شماره تماس های انتشارات
داخلی انتشارات :104

ارتباط با بخش اداری و مشاوره

داخلی اداری و مشاوره : 116-103-102-101

ارتباط با حسابداری

داخلی حسابداری : 114

ارتباط با کتابفروشی

داخلی کتابفروشی : 110
ما با کمال میل آماده شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

  • بازگشت به بالای سایت