دوره مقدماتی (۱۲۰ ساعت) : ۱ شنبه و ۳ شنبه‌ها - از ساعت ۱۵ الی ۲۰
دوره پیشرفته (۱۰۰ ساعت) : ۵ شنبه‌ها - از ساعت ۱۵ الی ۲۰

دوره به اتمام رسیده است