ما آماده شنیدن درخواست‌ها، پیشنهادها، انتقادها و شکایت‌هایتان هستیم.

ما در مؤسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی ، در مواجهه و پاسخگویی به بازخوردهای مثبت یا منفی شما دانشجویان عزیز، ارتباطی دوستانه و مستقیم را انتخاب می‌کنیم. ازاین‌رو، برای پاسخگویی مؤثر به شکایات شما، نظامی عادلانه و کارآمد را راه‌اندازی کرده‌ایم. این نظام تمامی فرایند‌های مربوط به دریافت شکایات، اعلام دریافت شکایت به دانشجو، اقدامات رفع مشکل، ارائه گزارش‌های مربوط و نگهداری سوابق را در برمی‌گیرد..

Message sent - Thanks for your enquiry
Please complete all fields correctly